ข้อสอบหน้าที่พลเมือง 60 ข้อ(พร้อมเฉลย)

1.โทษสูงสุดในทางอาญาคือข้อใด
ก. จำคุก
ข. ปรับ
ค. ประหารชีวิต
ง. จองจำ

ตอบ ค. ประหารชีวิต

2.พนักงานในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ก.พนักงานบังคับคดี
ข.พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ค.พนักงานยึดทรัพย์
ง.พนักงานริบทรัพย์

ตอบ ก.พนักงานบังคับคดี

3.การสืบสวนและการสอบสวนในคดีอาญาต่างกันอย่างไร
ไม่มีข้อใดกล่าวถูก
ก.การสืบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ การสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ข.การสืบสวนคือการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพื่อหารายละเอียดแห่งความผิดการสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดที่ได้มีการกล่าวหา
ค.การสืบสวนและการสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ
ง.การสืบสวนคือการจัดหาพยานหลักฐานตามความผิดที่ได้มีการกล่าวหา การสอบสวนคือการสอบพยานและข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพื่อหาหลักฐานเพื่อหารายละเอียดแห่งความผิด

ตอบ ค.การสืบสวนคือการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพื่อหารายละเอียดแห่งความผิดการสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดที่ได้มีการกล่าวหา

4.ข้อใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในขั้นตอนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา
ก.สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
ข.สอบสวน
ค.การจับกุมผู้กระทำผิด
ง.ควบคุม

ตอบ ก.สั่งสอบสวนเพิ่มเติม

5.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับโทษทางอาญาที่เรียงจากโทษหนักมาหาเบาได้ถูกต้อง
ก.การจำคุก การริบทรัพย์ การประหารชีวิต การปรับ การกักขัง
ข.การประหารชีวิต การกักขัง การจำคุก การริบทรัพย์ การปรับ
ค.การจำคุก ประหารชีวิต ริบทรัพย์สิน การปรับ การกักขัง
ง.ประหารชีวิต การจำคุก การกักขัง การปรับ การริบทรัพย์สิน

ตอบ ง.ประหารชีวิต การจำคุก การกักขัง การปรับ การริบทรัพย์สิน

6.ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินตามกระบวนการพิจารณาคดีความทางอาญาคือใคร
ก.ทนายความ
ข.เจ้าพนักงานอัยการ
ค.เจ้าพนักงานฝ่ายสอบสวน
ง.เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตอบ ข.เจ้าพนักงานอัยการ

7.การกระทำผิดในคดีอาญาในข้อใดที่จะได้รับโทษขั้นสูงสุด
ก.การทำร้ายบุพการี
ข.การค้ายาเสพติด
ค.การวิ่งราวทรัพย์
ง.การฆ่าคนโดยไม่เจตนา

ตอบ ข.การค้ายาเสพติด

8.เมื่อคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วให้ผู้ต้องหาใดคดีอาญาต้องรับโทษเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายใดที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนั้น
ก.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์
ข.อัยการ
ค.เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย
ง.เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ตอบ ค.เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย

9.ในคดีอาญาเจ้าพนักงานของรัฐในข้อใดมีหน้าที่ฟ้องร้องจำเลยต่อศาล
ก.ตำรวจ
ข.เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ค.ผู้พิพากษา
ง.อัยการ

ตอบ ง.อัยการ

10.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือข้อใด
ก.ตำรวจ อัยการ ศาล พนักงานบังคับคดี
ข.อัยการ พนักงานคุมประพฤติ ศาล พนักงานบังคับคดี
ค.ตำรวจ ทนายความ ศาล พนักงานควบคุมประพฤติ
ง.ตำรวจ อัยการ พนักงานควบคุมประพฤติ ศาล

ตอบ ก.ตำรวจ อัยการ ศาล พนักงานบังคับคดี

11. ระบอบการปกครองแบบเผด็จการห้ามการดำเนินการตามข้อใด

ก. การเลือกตั้ง

ข. การลงทุน

ค. การประท้วง

ง. การตั้งพรรคการเมือง

ตอบ ค.การประท้วง

12. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการดำเนินการในข้อใดที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานการปกครองแบประชาธิปไตย

ก. การจัดตั้งกระทรวง

ข. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล

ค. การจัดตั้งดุสิตธานี

ง. การเลิกทาส

ตอบ 2.ง.การเลิกทาส

13. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ก. ชำระภาษีอากรให้แก่รัฐ

ข. เชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองรัฐ

ค. เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกำหนด

ง. ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล

ตอบ ข. เชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองรัฐ

14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว

ข. เลือกจกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต่างๆ รวมกันไม่เกิน 100 คน

ค. เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่มิใช่พรรคเดียวกันกับการเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ง. ลงคะแนนเสียงโดยไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดเลย

ตอบ ก. เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว

15. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญา

ก. กฎหมายอาญาจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน

ข. กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

ค. การที่ผู้กระทำความผิดอาญาถึงแก่ความตายไม่ทำให้คดีอาญาระงับ

ง. การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญา

ตอบ ค. การที่ผู้กระทำความผิดอาญาถึงแก่ความตายไม่ทำให้คดีอาญาระงับ

16. คณะรัฐมนตรีมีอำนาจถวายคำแนะนำการบัญญัติกฎหมายใด

ก. รัฐธรรมนูญ

ข. กฎกระทรวง

ค. พระราชบัญญัติ

ง. พระราชกฤษฎีกา

ตอบ ง. พระราชกฤษฎีกา

17. นางสาวน้ำอ้อยได้ทำพินัยกรรมขณะมีอายุ 14 ปี ต่อมานางสาวน้ำอ้อยเสียชีวิตเมื่อมีอายุ 21 ปีพินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช่ได้หรือไม่

ก. พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะอายุไม่ครบที่จะทำพินัยกรรมได้

ข. พินัยกรรมมีผลใช้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่นางสาวน้ำอ้อยได้ทำเองเฉพาะตัว

ค. พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ทำได้

ง. พินัยกรรมมีผลใช้ได้ เพราะนางสาวน้ำอ้อยเสียชีวิตในขณะบรรลุนิติภาวะแล้ว

ตอบ ก. พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะอายุไม่ครบที่จะทำพินัยกรรมได้

18. สิทธิของบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

ก. เมื่ออยู่ในครรภ์มารดานับตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์

ข. เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาด้วยความปลอดภัย

ค. เมื่อบิดามารดาแจ้งการเกิดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ง. เมื่อบิดามารดารับรองว่าเป็นบุตร

ตอบ ข. เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาด้วยความปลอดภัย

19.นาย ก. ให้นาย ข. ยืมเงินไปห้าหมื่นบาท พอถึงกำหนดชำระคืน นาย ข. ไม่ชำระคืน นาย ก. ขู่ว่าจะฟ้องศาล นาย ข. วิตกกังวลมาก ทำให้หัวใจวายตายในวัยรุ่งขึ้น ดังนั้นนาย ก. จะมีความผิดอย่างใดหรือไม่

ก. ผิด ฐานละเมิลทำให้นาย ข. ตาย

ข. ผิด ทำให้นาย ข. ตายโดยประมาท

ค. ผิด ทำให้นาย ข. ตายโดยไม่เจตนา

ง. ไม่มีความผิด

ตอบ ก. ผิด ฐานละเมิลทำให้นาย ข. ตาย

20.การกำหนดให้หญิงชายเมื่อแต่งงานกันต้องจดทะเบียนสมรสเป็นการจัดระเบียบทางสังคมในข้อใด

ก.บรรทัดฐานทางสังคม

ข.สถานภาพทางสังคม

ค.บทบาททางสังคม

ง.หน้าที่ทางสังคม

ตอบ ก.บรรทัดฐานทางสังคม

21.การรุมประชาทัณฑ์ผู้กระทำผิด เป็นลักษณะของการควบคุมระเบียบสังคมแบบใด

ก.กฎหมู่

ข.จารีต

ค.วิถีประชา

ง.การขัดเกลาทางสังคม

ตอบ ข.จารีต

22.ข้อใดแสดงว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์สังคมชนิดอื่นมากที่สุด

ก.มนุษย์แบ่งงานกันทำมากกว่าสัตว์

ข.มนุษย์พึ่งพาอาศัยกันมากกว่าสัตว์

ค.มนุษย์มีระเบียบสังคมมากกว่าสัตว์

ง.มนุษย์เปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ได้มากกว่าสัตว์

ตอบ ค.มนุษย์มีระเบียบสังคมมากกว่าสัตว์

23.เพราะเหตุใดบรรดาสัตว์ต่างๆ จึงมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีวัฒนธรรม

ก.มนุษย์เท่านั้นที่มีสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์อื่นๆ

ข.มนุษย์เท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

ค.มนุษย์เท่านั้นที่สามารถสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใช้ได้

ง.มนุษย์เท่านั้นที่สามารถชื่นชมกับความดีงามของสิ่งต่างๆ

ตอบ ก.มนุษย์เท่านั้นที่มีสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์อื่นๆ

24.นายบุญพารักใคร่ชอบพอกับนางสาวชบา จึงไปสู่ขอโดยเสนอสินสอดจำนวนหนึ่งต่อนายดี บิดาของชบา นายดีไม่ยอมยกให้ บุญพารักจึงพาชบาหนีไปด้วยกัน หลังจากนั้นจึงพาชบามาขอขมาต่อนายดี นายดีจึงจำใจต้องจักพิธีแต่งงานให้ โดยให้มีการรดน้ำ และให้ไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอ

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ในสังคมไทยพฤติกรรมใดที่แสดงถึงบรรทัดฐานประเภทจารีต

ก.พิธีรดน้ำแต่งงาน

ข.การพาหนีและขอขมา

ค.การจดทะเบียนสมรส

ง.การสู่ขอและให้สินสอด

ตอบ ก.พิธีรดน้ำแต่งงาน

25.ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์

ก.เผ่าพันธุ์

ข.ครอบครัว

ค.ศาสนา

ง.ปัจเจกบุคคล

ตอบ ง.ปัจเจกบุคคล

26.ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด

ก.ทำอะไรตาใจคือไทยแท้

ข.เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ค.รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ง.น้ำขึ้นให้รีบตัก

ตอบ ข.เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

27.สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามาที่สุด

ก.ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง

ข.ครอบครัวเดี่ยวไม่มีญาติดูแลโดยใกล้ชิด

ค.สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป

ง.แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ

ตอบ ก.ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง

28.สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก.อำนาจและเกียรติยศ

ข.สิทธิและหน้าที่

ค.กฎระเบียบและความสัมพันธ์

ง.ความรับผิดชอบและความมีระเบียบ

ตอบ ข.สิทธิและหน้าที่

29.การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทยเป็นการจักระเบียบทางสังคมข้อใด

ก.จารีต

ข.ค่านิยม

ค.วิถีชาวบ้าน

ง.โลกทัศน์

ตอบ ค.วิถีชาวบ้าน

30.ข้อความใดไม่ถูกต้อง

ก.ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชนชนบท

ข.ชุมชนเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสุงกว่าชุมชนชนบท

ค.ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชนชนบท

ง.ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกว่าชุมชนชนบท

ตอบ ง.ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกว่าชุมชนชนบท

31.ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม

ก.การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททางสังคม

ข.การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม

ค.การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม

ง.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร

ตอบ ข.การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม

32.ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น

ก.คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ข.คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น

ค.วัยรุ่นและสตรีมรสิทธิเสรีภาพมากขึ้น

ง.คนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น

ตอบ ข.คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น

33.ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด

ก.เชื้อชาติ

ข.วัฒนธรรม

ค.สิทธิและหน้าที่

ง.ภาษาประจำชาติ

ตอบ ค.สิทธิและหน้าที่

34.ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

ก.ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน

ข.ประชาชนคือรัฐ

ค.รัฐเพื่อประชาชน

ง.ประชาชนเพื่อรัฐ

ตอบ ข.ประชาชนคือรัฐ

35.ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด

ก.ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

ข.มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ค.พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ง.ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค

ตอบ ก.ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

36.ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง

ก.การออกเสียงลงประชามติ

ข.การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี

ค.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ง.การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง

ตอบ ก.การออกเสียงลงประชามติ

37.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

ก.ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายร้องขอ

ข.ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทย์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง

ค.ฟ้องคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ฟ้อง

ง.เป็นที่ปรึกษากำหมายของรัฐบาล

ตอบ ข.ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทย์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง

38.ข้อความใดที่แสดงว่าสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมชนบท

ก.คนไทยประมาณสามในสี่ของประเทศประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

ข.ความแตกต่างทางสังคมระหว่างคนไทยด้วยกันยังมีน้อย

ค.คนไทยเน้นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิมากกว่าทุติยภูมิ

ง.สถาบันครอบครัวและศาสนายังมีความสำคัญสำหรับคนไทยอยู่

ตอบ ก.คนไทยประมาณสามในสี่ของประเทศประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

39.ชุมชนทางการเมืองใดที่มีลักษณะเป็นรัฐ

ก.ฮ่องกง

ข.แคชเมียร์

ค.แคลิฟอร์เนีย

ง.มาเลเซีย

ตอบ ง.มาเลเซีย

40.ข้อใดเป็นพัฒนาการที่สำคัญทางการเมืองการปกครองของไทยที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ก.การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นระบบหลายพรรคที่มั่นคง

ข.การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นระบบพรรคเดียวที่มั่นคง

ค.การพัฒนาระบบการป้องกันประเทศให้เข้มแข็งเพื่อประชาชนจะได้มีความมั่นใจ

ง.การพัฒนาระบบทุนนิยมเสรีให้เจริญเพื่อให้กระจายผลผลิตได้ทั่วถึง

ตอบ ค.การพัฒนาระบบการป้องกันประเทศให้เข้มแข็งเพื่อประชาชนจะได้มีความมั่นใจ

41.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเริ่มวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเป็นขั้นตอนและค่อยเป็นค่อยไปโดยวิธีการใด

ก.ทรงจัดตั้งสภาปกครองท้องถิ่น

ข.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

ค.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและองคมนตรีสภา

ง.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสูงสุดและคณะที่ปรึกษารัฐบาล

ตอบ ข.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

42.กฎหมายจารีตประเพณี หมายถึงอะไร

ก.กฎเกณฑ์จารีตประเพณีท้องถิ่นที่ยอมรับกันเฉพาะท้องถิ่นนั้น

ข.กฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลานลักษณ์อักษรแต่ประชาชนยึดถือปฏิบัติเป็นกฎหมาย

ค.กฎเกณฑ์จารีตประเพณีระหว่างประเทศที่สหประชาชาติประมวลเป็นกฎหมาย

ง.จารีตประเพณีที่ปฏิบัติมานานและประมวลเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว

ตอบ ง.จารีตประเพณีที่ปฏิบัติมานานและประมวลเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว

43.ข้อใดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ก.สมาคม

ข.สำนักสงฆ์

ค.เรือเดินสมุทร

ง.คอนโดมิเนียม

ตอบ ข.สำนักสงฆ์

44.ข้อใดเป็นปัญหาทางด้านตัวบทกฎหมายในเรื่องการใช้และการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย

ก.ขาดความสนใจจากประชาชน

ข.ขาดความเลื่อมใสจากประชาชน

ค.ขาดการเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทราบ

ง.ขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าพนักงาน

ตอบ ค.ขาดการเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทราบ

45.ความหมายทั่วไปของกฎหมายคือข้อใด

ก.ข้อบังคับของรัฐ

ข.บรรทัดฐานในสังคม

ค.จารีตประเพณี

ง.บรรทัดฐานที่ศาลใช้ในการตัดสินคดี

ตอบ ก.ข้อบังคับของรัฐ

46.ข้อใดแสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ก.ผู้เสียหาย ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี

ข.พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

ค.พนักงานอัยการ ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี

ง.พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ตอบ ข.พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

47.เพราะเหตุใดรัฐจึงจัดการศึกษาแบบให้เปล่าในระดับประถมศึกษา

ก.เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน

ข.เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

ค.เพื่อบังคับให้ประชาชนทำหน้าที่

ง.เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ประชาชน

ตอบ ก.เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน

48.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ก.ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองมากขึ้น

ข.ประชาชนได้รับบริการจากรัฐบาลเร็วขึ้น

ค.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

ง.สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

ตอบ ข.ประชาชนได้รับบริการจากรัฐบาลเร็วขึ้น

49.กิจกรรมใดเป็นการเริ่มวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ก.การจัดตั้งรัฐมนตรี

ข.การจัดตั้งสุขาภิบาล

ค.การเลิกทาส

ง.การจัดตั้งเมืองดุสิตธานี

ตอบ ข.การจัดตั้งสุขาภิบาล

50.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

ก.การตื่นตัวทางการเมืองของชนชั้นกลาง

ข.พระบรมวงศานุวงศ์ทรงได้รับการศึกษาสมัยใหม่จากประเทศในยุโรปมากขึ้น

ค.วิธีการของรัฐบาลในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของประเทศเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ง.เกิดการขัดแย้งแตกแยกกันในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจ

ตอบ ข.พระบรมวงศานุวงศ์ทรงได้รับการศึกษาสมัยใหม่จากประเทศในยุโรปมากขึ้น

51.รัฐบาลในข้อใดมีลักษณะใกล้เคียงกับรัฐบาลแบบอภิชนาธิปไตยมากที่สุด

ก.รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ศ. 2518

ข.รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ. 2531

ค.รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน พ.ศ. 2534

ง.รัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร พ.ศ. 2535

ตอบ ค.รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน พ.ศ. 2534

52.มีผู้กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในประเทศไทย เท่าที่ผ่านมานั้นประชาชนไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง เหตุผลตามข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาสนับสนุนประเด็นนี้มากที่สุด

ก.มีการทุจริตในการนับบัตรลงคะแนน

ข.มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจำนวนมาก

ค.ไม่ได้ใช้ระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง

ง.ไม่ได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน

ตอบ ค.ไม่ได้ใช้ระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง

53.ข้อใดเป็นกฎหมาย

ก.ข้อบังคับของรัฐสภา

ข.มติคณะรัฐมนตรี

ค.ข้อบังคับของบริษัทจำกัด

ง.ข้อบังคับของสุขาภิบาล

ตอบ ง.ข้อบังคับของสุขาภิบาล

54.ผู้ใดไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ก.ผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งมีสัญชาติไทยและขณะเดียวกันก็ถือสัญชาติอื่นอยู่ด้วย

ข.ผู้เยาว์ผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

ค.ผู้เยาว์อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ซึ่งมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

ง.ผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ แต่หูหนวกตาบอด ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้

ตอบ ค.ผู้เยาว์อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ซึ่งมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

55.การนั่งพับเพียบเปิบข้าวด้วยมือ กับการนั่งยองๆ พุ้ยข้าวด้วยตะเกียบแสดงถึงสิ่งใด

ก.เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข.กระบวนการทางวัฒนธรรม

ค.ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

ง.การกระจายทางวัฒนธรรม

ตอบ ก.เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

56.วัฒนธรรมส่วนใดกำหนดและชี้นำพฤติกรรมของคนในสังคมโดยตรง

ก.โลกทัศน์

ข.ค่านิยม

ค.วิถีประชา

ง.กฎหมาย

ตอบ ง.กฎหมาย

57.สถาบันทางสังคมใดทำหน้าที่กำหนดสถานภาพของบุคคลในสังคม

ก.ครอบครัว

ข.การศึกษา

ค.เศรษฐกิจ

ง.การเมืองการปกครอง

ตอบ ก.ครอบครัว

58.การเสนอข่าวเปิดโปงการกระทำผิดของบุคคลต่างๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ และทางโทรทัศน์เป็นกลไกการจัดระเบียบทางสังคมแบบใด

ก.วิถีประชา

ข.บทบาท

ค.หน้าที่

ง.การขัดเกลาทางสังคม

ตอบ ง.การขัดเกลาทางสังคม

59.ค่านิยมในสังคมไทยข้อใดสมควรได้รับการแก้ไขเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ก.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ข.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ค.คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

ง.ชีวิตเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้

ตอบ ง.ชีวิตเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้

60.ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุด

ก.จัดตั้งหน่วยงานสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นการเฉพาะ

ข.ออกกฎหมายให้เข้มงวดและชำระโทษอย่างเด็ดขาด

ค.กำหนดวิธีการแก้ปัญหาให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ง.ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้วยการให้การศึกษาและอบรม

ตอบ ง.ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้วยการให้การศึกษาและอบรม

Advertisements
2 ความเห็น

2 thoughts on “ข้อสอบหน้าที่พลเมือง 60 ข้อ(พร้อมเฉลย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s