ข้อสอบหน้าที่พลเมือง อัตนัย 10 ข้อ

1.พลเมือง หมาย ถึง

เฉลย พละกำลังของประเทศ ซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง ซึ่งต่างจากชาวต่างด้าวเข้าเมือง ชาวต่างประเทศนี้เข้ามาอยู่ชั่วคราว เมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศใด ย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น เมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทยย่อมหมายถึงคนทั้งหลายที่มีสัญชาติไทยตาม กฎหมายไทย

2.หน้าที่ หมายถึง

เฉลยกิจที่ต้องทำ หรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำ หรือห้ามมิให้กระทำ ถ้าทำก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไม่ละเว้นการกระทำตามที่กำหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง

3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองมีอะไรบ้าง

เฉลย 1กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล 2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้เยาว์ 3.กฎหมายครอบครัว

4. ชื่อบุคคล คือ

เฉลยคือเครื่องบ่งชี้เฉพาะตัวบุคคล บุคคลที่มีสัญชาติไทย กฎหมายกำหนดให้ต้องมีชื่อบุคคล ซึ่งประกอบด้วยชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจมีชื่อรองก็ได้ แต่โดยปกติแล้วคนไทยไม่นิยมตั้งชื่อรอง

5. หลักการทางประชาธิปไตยที่สำคัญ ได้แก่อะไรบ้าง

เฉลย 1) หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
2) หลักความเสมอภาค
3) หลักนิติธรรม
4) หลักเหตุผล
5) หลักการถือเสียงข้างมาก
6) หลักประนีประนอม

6. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง
เฉลย ประชาชนเป็นเจ้าของ อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐ

7. หลักนิติธรรม หมายถึง
เฉลยการใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม

8. หลักเหตุผล หมายถึง
เฉลยการใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม

9. หลักการถือเสียงข้างมาก หมายถึง
เฉลย การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตย ครอบครัว

ประชาธิปไตย จึงใช้หลักการถือเสียงข้างมากเพื่อลงมติในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างสันติวิธี

10.หลักประนีประนอม หมายถึง
เฉลยการลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s