ข้อสอบหน้าที่พลเมือง

1. การคอร์รัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
1. ความสามัคคี
2. ความเมตตากรุณา
3. ความวิริยอุตสาหะ
4. ความซื่อสัตย์สุจริต

เฉลย ข้อ 4 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง การขาดความซื่อสัตย์สุจริตทำให้เกิดการกระทำทุจริตต่าง ๆ ดังนั้นการคอร์รัปชันจึงเกิดจากการขาดคุณธรรมประการนี้เป็นสำคัญ
ข้อ 1 ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน อันเป็นคุณธรรมที่ควรมี แต่การขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชัน
ข้อ 2 ความเมตตากรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข์อันเป็นคุณธรรมที่ควรมี แต่การขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการ
คอร์รัปชัน
ข้อ 3 ความวิริยอุตสาหะ หมายถึง ความเพียรความบากบั่น ความกล้าแข็ง อันเป็นคุณธรรมที่ควรมี แต่การขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชั

2.ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามลักษณะประชาธิปไตย
1.สมโชคไม่เล่นการพนันทุกชนิด
2.สมชายไม่จอกรถในที่ห้ามจอด
3.สมชาติไม่วิพากษ์วิจารย์รัฐบาล
4.สมชัยไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศ

เฉลย ข้อ 2 เพราะ 1.สมโชคไม่เล่นการพนันเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายศีลธรรม
2.ปฏิบัติตามกฏหมายและเคารพสิธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
3.การยอมรับเสียงข้างมากแต่เคารพเสียงข้างน้อย
4.หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศก็ได้

3.พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด
1.ศาล
2.รัฐสภา
3.คณะรัฐมนตรี
4.คณะองคมนตรี

เฉลย ข้อ 2 พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันทางด้านนิติบัญญัติ
ข้อ 1 ศาลเป็นสถาบันทางด้านตุลาการ ไม่ใช่ด้านนิติบัญญัติ
ข้อ 3 คณะรัฐมนตรีเป็นสถาบันทางด้านการบริหาร ไม่ใช่ด้านนิติบัญญัติ
ข้อ 4 คณะองคมนตรีเป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนิติบัญญัติ

4.ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่น ๆ ในสังคมไทย
1.ปัญหายาเสพติด
2.ปัญหาครอบครัว
3.ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.ปัญหาอาชญากรรม

เฉลย ข้อ 2 ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่น ๆ ในสังคมไทย ในฐานะที่ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญที่สุด เป็นสถาบันแรกเริ่มที่ทำหน้าที่ให้กำเนิดเลี้ยงดู อบรมระเบียบสังคม รวมทั้งให้ความอบอุ่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หากครอบครัวล่มสลาย โอกาสที่ปัญหาอื่น ๆ จะตามมาย่อมมีสูงและยากที่จะเยียวยา
ข้อ 1 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ แต่ไม่ใช่รากฐานของปัญหาอื่น ๆในสังคม หากจะเทียบกับปัญหาครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาอื่นรวมทั้งปัญหายาเสพติดด้วย
ข้อ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม แต่ไม่ใช่รากฐานของปัญหาอื่น ๆ ในสังคมเหมือนปัญหาครอบครัว

5.ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด
1. ค่านิยม
2. บทบาท
3. ประเพณี
4. สัญลักษณ์

เฉลย ข้อ 3 บรรทัดฐาน หมายถึง พฤติกรรมที่ได้รับการจัดระเบียบให้เป็นแบบแผนจนกลายเป็นเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกับประเพณี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นแบบแผนหรือกฎทางสังคมว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ดังนั้น ประเพณีจึงมีความหมายสอดคล้องกับบรรทัดฐาน
ข้อ 1 ค่านิยมเป็นคุณค่าที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ แต่ไม่มีลักษณะเป็นแบบแผนหรือเกณฑ์ที่จะใช้ตัดสินได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ค่านิยมจึงแตกต่างจากบรรทัดฐาน
ข้อ 2 บทบาทเป็นพฤติกรรมที่คนทำตามสถานภาพ บทบาทจึงแตกต่างจากบรรทัดฐาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแผนของพฤติกรรม
ข้อ 4 สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง คำว่าสัญลักษณ์จึงไม่มีความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าบรรทัดฐาน

Advertisements